Privacybeleid PinkUp Clean

Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker akkoord te gaan met onderstaande bepalingen. Deze website en de inhoud ervan is het intellectuele eigendom van PinkUp Clean. De website, de logo's en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van de website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, is toegestaan op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.

Hoewel PinkUp Clean zich hiervoor inspant, kunnen de relevantie, de actualiteit, de correctheid en de volledigheid van de gegevens op deze website niet gegarandeerd worden door PinkUp Clean. De bezoeker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder hij hiervan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan PinkUp Clean niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid. Wanneer PinkUp Clean verwittigd wordt van foute of onvolledige gegevens, zal PinkUp Clean onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links met andere websites worden aangebracht, is de bezoeker er zich van bewust dat PinkUp Clean geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op de inhoud van andere websites. PinkUp Clean is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken in Brugge bevoegd.

Cookies

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".
Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.
De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.
Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.